مشارکت و فروش کلنگی 1000 متری در پیامبر قیمت کل 80 میلیارد تومان

شماره پیگیری 30410000115362
کد قیمت 313
مورخ 1401/02/05
مشارکت و فروش کلنگی 1000 متری در پیامبر
قیمت کل 80 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 80 میلیون تومان می باشد
جهت جنوبی
بر 20 متر
طول 50 متر
گذر 12
پهنه تجاری
50 درصد فروش قدرالسهم دارد
بصورت مشارکت و فروش انجام می شود
نور خوب دارد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 513 متری خوابه در محله نیاوران قیمت کل 102 میلیارد و 600 میلیون تومان

شماره پیگیری 30310000115308
کد قیمت 313
مورخ 1400/12/26
فروش کلنگی 513 متری خوابه در محله نیاوران
قیمت کل 102 میلیارد و 600 میلیون تومان

قیمت هر متر مربع آن 200 میلیون تومان می باشد
مشخصات عمومی
سن ساخت قدیمی می باشد
دونبش شمالی غربی
بر 16
طول 32
تک مالک
پهنه 1م 115
همکف 60 ئرصد تجاری
روی آن 3 طبقه 60 درصد موقعیت مسکونی
با هماهنگی می شود باردید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا معاوضه کلنگی 305 متری 3 خوابه در محله کریمی قیمت کل 51 میلیارد و 680 میلیون تومان

شماره پیگیری 30210000115299
کد قیمت 313
مورخ 1400/12/22
فروش یا معاوضه کلنگی 305 متری 3 خوابه در محله کریمی
قیمت کل 51 میلیارد و 680 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 170 میلیون تومان می باشد
مشخصات عمومی
دونبش جنوبی غربی
بر جنوبی 16
بر غربی 19
گذر 12
پهنه آر 122
سند شحصی
مالک ورثه
تخلیه است بازدید با هماهنگی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا معاوضه کلنگی 1150 متری خوابه در محله باغستان قیمت کل 80 میلیارد و 500 میلیون تومان

شماره پیگیری 30410000115293
کد قیمت 313
مورخ 1400/12/14
فروش یا معاوضه کلنگی 1150 متری خوابه در محله باغستان
قیمت کل 80 میلیارد و 500 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 70 میلیون تومان می باشد
مشخصات عمومی
بر 28 متر
طول 41 متر
پهنه آر 241
گذر 12 متر
تک مالک
سند اوقاف

بازدید با هماهنگی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 526 متر در محله نیاوران فروش قدرالسهم 411 متر قیمت کل 82 میلیارد 289 میلیون تومان

شماره پیگیری 302000166162
مورخ 1400/12/11
مشارکت و فروش کلنگی 526 متر در محله نیاوران
فروش قدرالسهم 411 متر
قیمت کل 82 میلیارد 289 میلیون تومان
قیمت هر متر 200 میلیون تومان
مساحت مشارکت کننده 114 متر
شرایط 60 به 40 بنفع مالک متری 30 میلیون تومان بلاعوض
بر 18 متر
طول 29 متر
گذر 8 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 4 نفر
سند شخصی و بدون ریشه ، شش دانک دفترچه ایی
آماده محضر
کلنگی اصلاحی ندارد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش قدرالسهم کلنگی 500 متر در محله زعفرانیه

شماره پیگیری 502000005989
مورخ 1400/12/11
مشارکت و فروش قدرالسهم کلنگی 500 متر در محله زعفرانیه
بر 12 متر
طول 41 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 2 نفر
موجود سه واحد 230 متری سه خوابه است
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
برای ساخت موقعیت مسکونی مناسب است
دستور نقشه 5 طبقه دارد
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 300 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1500 می باشد
مشارکت 3 دانگ و فروش 3 دانگ کلنگی
حدود 250 متر فروش متری 250 میلیون تومان
به قیمت کل 62 میلیارد و 500 میلیون تومان
حدود 250 متر مشارکت می کنند
شرایط مشارکت 60 به 40 به نفع مالکین
متری 5 میلیون تومان بلاعوض
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 1080 متر در محله اقدسیه قیمت کل 151 میلیارد 200 میلیون تومان

شماره پیگیری 304000165915
مورخ 1400/12/11
فروش کلنگی 1080 متر در محله اقدسیه
قیمت کل 151 میلیارد 200 میلیون تومان
قیمت هر متر 140 میلیون تومان
بر 40 متر
طول 27 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی جنوبی غربی
تعداد مالک 13 نفر
سند شخصی و بدون ریشه ، شش دانک دفترچه ایی
آماده محضر
کلنگی اصلاحی ندارد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و معاوضه کلنگی 538 متر در محله پارک مهر نیاوران قیمت کل کلنگی 123 میلیارد و 740 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 303000005868
مورخ 1400/10/01
فروش و معاوضه کلنگی 538 متر در محله پارک مهر نیاوران
قیمت کل کلنگی 123 میلیارد و 740 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 230 میلیون تومان
موجود دو طبقه 250 متری دارد
بر 31 متر
طول 17 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی شرقی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی 488 متر بعد از اصلاحی می باشد
محیط کاملا” آرام و دنج است
نزدیک به فضای سبز است
حدود 20 درصد فروش کلنگی را معاوضه با آپارتمان می نماید
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 322 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1614 متر می باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و معاوضه کلنگی 492 متر در محله فرمانیه قیمت کل کلنگی 85 میلیارد و 116 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 302000005968
مورخ 1400/09/06
فروش و معاوضه کلنگی 492 متر در محله فرمانیه
قیمت کل کلنگی 85 میلیارد و 116 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 173 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
سه طبقه 140 متری
دونبش جنوبی غربی
بر 13 متر
طول 36 متر
گذر 12 متر
تعداد مالک 3 نفر
سند شخصی
کلنگی 20 متر اصلاحی دارد
دو طرف کنسول می خورد
یک سوم معاوضه با آپارتمان
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 295 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1476 مترمی باشد
پهنه R122
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09010450349
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310
موبایل 09128192045

مشارکت ، معاوضه و فروش قدرالسهم کلنگی 480 متر درمحله زینعلی قیمت کل کلنگی 62 میلیارد و 400 میلیون تومان می باش

شماره پیگیری 302000005954
مورخ 1400/08/26
مشارکت ، معاوضه و فروش قدرالسهم کلنگی 480 متر درمحله زینعلی
قیمت کل کلنگی 62 میلیارد و 400 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 130 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
سه طبقه دو واحدی 112 متری دارد
بر 20 متر
طول 24 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 6 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
متراژ قدرالسهم هر مالک 80 متر
قدرالسهم مالکین معاوضه با آپارتمان هم می شود
مشارکت در ساخت 50 درصد انجام می شود
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 288 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 1440 مترمی باشد
پهنه R122
شرایط مشارکت 60 به 40 بنفع مالکین
بلاعوض متری 25 میلیون تومان
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310