مشارکت تجمیعی 148 متر مقدس اردبیلی

شماره پیگیری 10011140210271403

مورخ 1402/10/27

مشارکت تجمیعی 148 متر مقدس اردبیلی

بر 15 متر

طول 9 متر

گدر 6 متر

جنوبی

دو مالک

سند شخصی

شرایط :

بلاعوض متری 30 میلی.ن تومان

شرایط 60 به 40 بنفع مالکین