مشارکت و فروش کلنگی 1000 متری در پیامبر قیمت کل 80 میلیارد تومان

شماره پیگیری 30410000115362
کد قیمت 313
مورخ 1401/02/05
مشارکت و فروش کلنگی 1000 متری در پیامبر
قیمت کل 80 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع آن 80 میلیون تومان می باشد
جهت جنوبی
بر 20 متر
طول 50 متر
گذر 12
پهنه تجاری
50 درصد فروش قدرالسهم دارد
بصورت مشارکت و فروش انجام می شود
نور خوب دارد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش 788 متر کامرانیه شمالی فروش قدرالسهم 488 متر متراژ مشارکت 300

شماره پیگیری 304000006040
مورخ 1401/01/27
مشارکت و فروش 788 متر کامرانیه شمالی
فروش قدرالسهم 488 متر
متراژ مشارکت 300
مشخصات و امکانات شامل
بر 22 متر می باشد
طول 38 متر
گذر 12
جهت جنوبی
پهنه R122
سند شخصی
تعداد مالک 5 نفر می باشد
متراژ فروش قدرالسهم 488 متر
قیمت فروش متری 290 میلیون تومان
کل قیمت 141 میلیارد و 520 میلیون تومان
مشارکت با شرایط 60 به 40 به نفع مالک
بلاعوض متری 30 میلیون تومان
ملک تخلیه است
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا معاوضه کلنگی 1070 متری خوابه در محله باغستان قیمت کل 64 میلیارد و 200 میلیون تومان

شماره پیگیری 30410000115294
کد قیمت 312
مورخ 1400/12/14
فروش یا معاوضه کلنگی 1070 متری خوابه در محله باغستان
قیمت کل 64 میلیارد و 200 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 60 میلیون تومان می باشد
مشخصات عمومی
بر 15 متر
طول 71 متر
پهنه آر 241
گذر 12 متر
دو کله است جنوبی
از یک کله ورودی ضعیف است
تک مالک
سند اوقاف

بازدید با هماهنگی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا معاوضه کلنگی 1150 متری خوابه در محله باغستان قیمت کل 80 میلیارد و 500 میلیون تومان

شماره پیگیری 30410000115293
کد قیمت 313
مورخ 1400/12/14
فروش یا معاوضه کلنگی 1150 متری خوابه در محله باغستان
قیمت کل 80 میلیارد و 500 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 70 میلیون تومان می باشد
مشخصات عمومی
بر 28 متر
طول 41 متر
پهنه آر 241
گذر 12 متر
تک مالک
سند اوقاف

بازدید با هماهنگی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 1080 متر در محله اقدسیه قیمت کل 151 میلیارد 200 میلیون تومان

شماره پیگیری 304000165915
مورخ 1400/12/11
فروش کلنگی 1080 متر در محله اقدسیه
قیمت کل 151 میلیارد 200 میلیون تومان
قیمت هر متر 140 میلیون تومان
بر 40 متر
طول 27 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی جنوبی غربی
تعداد مالک 13 نفر
سند شخصی و بدون ریشه ، شش دانک دفترچه ایی
آماده محضر
کلنگی اصلاحی ندارد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 884 متر در محله بر نیاوران قیمت کل کلنگی 190 میلیارد و 60 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 396160290000001
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 884 متر در محله بر نیاوران
قیمت کل کلنگی 190 میلیارد و 60 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 215 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
دوطبقه 250 متری
یک سرایداری 100 متری
بر 18 متر
طول 49 متر
گذر 30 متر
جهت دونبش جنوبی غربی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی 60 متر اصلاحی دارد
بر خیابان اصلی
برای تجاری و مسکونی موقعیت اداری نیز مناسب می باشد
پهنه M112
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09010450349
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310
موبایل 09128192045

فروش کلنگی 1064 متر در محله نیاوران قیمت کل کلنگی 234 میلیارد و 80 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 30410000100496
مورخ 1400/12/05
فروش کلنگی 1064 متر در محله نیاوران
قیمت کل کلنگی 234 میلیارد و 80 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 220 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
یک طبقه 800 متر و سرایداری 50 متر دارد
بر 20 متر
طول 53 متر
گذر 30 متر
جهت دو نبش جنوبی غربی
تعداد مالک 3 نفر
سند شخصی
کلنگی 884 متر بعد از اصلاحی می باشد
داخل بن بست
بر خیابان اصلی
پهنه M112
برای ساخت تجاری و مسکونی موقعیت اداری مفید می باشد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی 838 متر در محله گلسنگ قیمت کل کلنگی 209 میلیارد و 500 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 304000005985
مورخ 1400/09/20
فروش کلنگی 838 متر در محله گلسنگ
قیمت کل کلنگی 209 میلیارد و 500 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 250 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
دو طبقه 132 متری دارد
بر 24 متر
طول 34 متر
گذر 12 متر
جهت شمالی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
لوکیشن اصیل نیاوران
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 502 می باشد
کل ساخت در 6 طبقه 3016 متر می باشد
پهنه R122
کد 314 فروش کلنگی از 160 میلیارد و 1 میلیون تومان به بالا
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش کلنگی تجاری 800 متر در محله پارک وی قیمت کل کلنگی 144 میلیارد تومان می باشد

شماره پیگیری 304000005235
مورخ 1400/08/26
فروش کلنگی تجاری 800 متر در محله پارک وی
قیمت کل کلنگی 144 میلیارد تومان می باشد
قیمت هر متر آن 180 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی

بر 20 متر
طول 40 متر
گذر 30 متر
جهت جنوبی
تعداد مالک 1 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 480 می باشد
کل ساخت در 6 طبقه 2880 مترمی باشد
پهنه تجاری M112
تا 7 طبقه و 350% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا 80% نیم طبقه تجاری بالکن و سایر طبقات 45% با حداقل ضریب سکونت 50% میدهند
ِیعنی در ۷ طبقه 360 متری معادل 2520 متر مسکونی موقعیت اداری ، یک طبقه همکف 640 متر تجاری و نیم طبقه 320 متر داخل همکف بالکن تجاری می دهند
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310

فروش یا معاوضه کلنگی 987 متر در محله مژده مبلغ کل کلنگی 197 میلیارد 400 میلیون تومان

شماره پیگیری 304999913855
مورخ 1400/04/14
فروش یا معاوضه کلنگی 987 متر در محله مژده
مبلغ کل کلنگی 197 میلیارد 400 میلیون تومان
مبلغ هر متر مربع آن 200 میلیون تومان می باشد
سن کلنگی قدیمی
مشخصات و امکانات شامل
این کلنگی در 3 طبقه 1 واحدی بوده
هر واحد 400 متر می باشد
متراژ کلنگی طبق سند 1020 متر بعد ار اصلاحی 987.5 متر می باشد
بر 18 متر می باشد
طول 55 متر می باشد
مفید یک طبقه جهت ساخت 600 متر می باشد
مفید در 6 طبقه 3600 متر می باشد
گذر اصلی 16 متر می باشد
پهنه ملک آر 122
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 3 نفر می باشد
سند شخصی منگوله دار
معاوضه با آپارتمان تا 5 سال ساخت در محدوده منطقه 1 ، 3 ، 4 قیمت آپارتمان ها حدود متر 100 میلیون تومان باشد برای انجام معاوضه بهتر است
مسکن لایف سازه نیاوران
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045
موبایل 09912776435