فروش 100 متر قدرالسهم و مشارکت 100 متری در محله هروی

شماره پیگیری 501000006004
مورخ 1400/09/29
فروش 100 متر قدرالسهم و مشارکت 100 متری در محله هروی
فروش 100 متر قدرالسهم کلنگی 10 میلیارد تومان
مشخصات و امکانات شامل
متراژ کلنگی 200 متر
بر 11 متر می باشد
طول 18 متر
مفید هر طبقه 120 متر
کل مفید در 4 طبقه 480 متر می باشد
گذر اصلی 20 متر
پهنه ملک آر 122
جهت ملک شمالی
تعداد مالک 2 نفر می باشد
با شرایط 60 به 40 به نفع مالکین
متری 6 میلیون تومان بلاعوض
برای تجای خوب هست
بورس لوازم ماشین
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵