مشارکت و فروش تجمیع دو کلنگی 333 متر در دزاشیب

شماره پیگیری 50210000121118
مورخ 1401/03/12
مشارکت و فروش تجمیع دو کلنگی 333 متر در دزاشیب
سن بنا قدیمی می باشد
بر 11 متر
طول 30 متر
گذر 12 جنوبی
مالک سند شخصی
شرایط مشارکت کلنگی اول 60 به 40 بنفع مالک
متری 18 میلیون تومان بلاعوض
قیمت فروش کلنگی دوم 26 میلیارد و 560 میلیون تومان
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش کلنگی 812 متری 3 خوابه در محله نياوران این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد

شماره پیگیری 50310000121095
کد قیمت 508
مورخ 1401/03/04
مشارکت و فروش کلنگی 812 متری 3 خوابه در محله نياوران
این ساختمان در 3 طبقه 1 واحدی می باشد
واحد موجود در کل طبقات می باشد
سن بنا قدیمی می باشد
بر 60 متر
سه مالک دارد
دونبش جنوبی غربی
گذر 12 متر
حدود 282 متر فروش متری 230 میلیون تومان
حدود 530 متر مشارکت با شرایط ذیل
مشارکت 60 به 40 بنفع مالک
متری 15 میلیون تومان بلاعوض
سند اوقاف است
نور واحد خوب است
وضعیت سکونت تخلیه می باشد
با هماهنگی می توان بازدید داد
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش یا مشارکت کلنگی 152 متری در محله امام زاده یحیی ارزش ملک کل 4 میلیارد و 560 میلیون تومان

شماره پیگیری 50110000115371
مورخ 1401/02/07
فروش یا مشارکت کلنگی 152 متری در محله امام زاده یحیی

ارزش ملک کل 4 میلیارد و 560 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 30 میلیون تومان می باشد
جهت جنوبی غربی
بر 9 متر
طول 16 متر
گذر 12 متر
پهنه اس 124
تک مالک
سند شخصی
نور خوب دارد
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش کلنگی 980 متری شهرك نفت

شماره پیگیری 50310000115358
مورخ 1401/02/02
مشارکت و فروش کلنگی 980 متری شهرك نفت
قیمت کل 112 میلیارد و 700 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع آن 115 میلیون تومان می باشد
اسن بنا قدیمی می باشد
جهت واحد جنوبی
بر 20 متر
طول 49 متر
گذر 12 متر
سند شخصی
تعداد مالک 16 می باشد
نور خوب دارد
فروش قدرالسهم 10 مالک حدود 751 متر قیمت فروش متری 115 میلیون
مشارکت کننده ها 6 مالک حدود 450 متر شرایط 60 به 40 بنفع مالکین و بلاعوض متری 10 میلیون تومان
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و مشارکت کلنگی 1211 متری در محله ازکل

شماره پیگیری 50410000115336
مورخ 1401/01/29
فروش و مشارکت کلنگی 1211 متری در محله ازکل
سن بنا قدیمی می باشد
بر 25 متر
طول 48 متر
جهت سه تا بر شمال جنوب شرق دارد
نور خوب دارد
گذر خیابان اصلی جنوبی 20
گذر خیابان اصلی شرقی 16
گذر کوچه بن بست شمالی 8
سند شخصی
یک نماینده برای مالکین دارند
شرایط مشارکت
60 به 40 بنفع مالک
متری 20 میلیون بلاعوض
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش 788 متر کامرانیه شمالی فروش قدرالسهم 488 متر متراژ مشارکت 300

شماره پیگیری 304000006040
مورخ 1401/01/27
مشارکت و فروش 788 متر کامرانیه شمالی
فروش قدرالسهم 488 متر
متراژ مشارکت 300
مشخصات و امکانات شامل
بر 22 متر می باشد
طول 38 متر
گذر 12
جهت جنوبی
پهنه R122
سند شخصی
تعداد مالک 5 نفر می باشد
متراژ فروش قدرالسهم 488 متر
قیمت فروش متری 290 میلیون تومان
کل قیمت 141 میلیارد و 520 میلیون تومان
مشارکت با شرایط 60 به 40 به نفع مالک
بلاعوض متری 30 میلیون تومان
ملک تخلیه است
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت 570 متری در محله چهارصد دستگاه

شماره پیگیری 50210000115319
مورخ 1401/01/16

مشارکت 570 متری در محله چهارصد دستگاه
مشخصات عمومی
بر 20 متر
طول 28 متر
گذر 16 متر
پهنه M113
مالک ورثه یک نفر نماینده قانونی کل ورثه می باشد
جهت دونبش جنوبی شرقی
شرایط 50 به 50 بین مالک و سازنده
بلاعوض متری 10 میلیون تومان
سند شخصی
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت 360 متری محله ستارخان

شماره پیگیری 50210000115315
مورخ 1401/01/15

مشارکت 360 متری محله ستارخان
جهت شمالی
بر 12 متر
طول 30 متر
گذر 10 متر
پهنه R122
سند شخصی
دو مالک
دستور نقشه 5 طبقه دارد
1000 متر بنای مفید
در 5 طبقه 2 واحدی
18 متر پاسیو
بصورت شرقی و غربی
ملک فوق تخلیه
آماده تحویل است
آماده قرارداد است
شرایط 60 به 40 بنفع مالک
بلاعوض متری 14 میلیون تومان
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت 1274 متری در محله ميدان رازي

شماره پیگیری 50410000115313
کد قیمت 508
مورخ 1401/01/15

مشارکت 1274 متری در محله ميدان رازي
بر ملک 25 متر
طول ملک 52 متر
گذر 6 متر
جهت غربی
تک مالک
سند شخصی
شرایط مشارکت
50 به 50
قرض الحسنه 5 میلیارد تومان
دستور نقشه سال 98 دارد
5 طبقه روی همکف
یک طبقه منفی
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

فروش و مشارکت کلنگی 667 متر در محله قیطریه

شماره پیگیری 303000005970
مورخ 1401/01/01
فروش و مشارکت کلنگی 667 متر در محله قیطریه
قیمت کل کلنگی 100 میلیارد و 50 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 150 میلیون تومان
وضعیت فعلی کلنگی
سه طبقه دو واحدی و دو طبقه دوبلکس
موقعیت جنوبی
بر 14 متر
طول 48 متر
گذر 12 متر
تعداد مالک 10 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
کنسول می خورد
یک سوم فروش
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 400 می باشد
کل ساخت در 5 طبقه 2000 متر می باشد
پهنه R122
بلاعوض متری 15 میلیون تومان
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09010450349
موبایل 09302405137
موبایل 09212154310
موبایل 09128192045