فروش و مشارکت کلنگی 1211 متری در محله ازکل

شماره پیگیری 50410000115336
مورخ 1401/01/29
فروش و مشارکت کلنگی 1211 متری در محله ازکل
سن بنا قدیمی می باشد
بر 25 متر
طول 48 متر
جهت سه تا بر شمال جنوب شرق دارد
نور خوب دارد
گذر خیابان اصلی جنوبی 20
گذر خیابان اصلی شرقی 16
گذر کوچه بن بست شمالی 8
سند شخصی
یک نماینده برای مالکین دارند
شرایط مشارکت
60 به 40 بنفع مالک
متری 20 میلیون بلاعوض
بازدید با هماهنگی قبلی
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش کلنگی با جواز 2000 متری در محله دربند

شماره پیگیری 50410000115285
مورخ 1400/12/11
مشارکت و فروش کلنگی با جواز 2000 متری در محله دربند
مشخصات عمومی
مساحت 2000 متر
بر 40 متر
طول 50 متر
پهنه ام 114
گذر 21 متر
جواز دارد
تعداد طبقات از سطح زمین 10 طبقه
تعداد طبقات زیر زمین 4 طبقه
مفید و غیر مفید 12581 متر
مفید 6100 متر
258 متر تجاری موجود که سرقفلی و ملکیت برای مالک است
گودبرداری شده است
تا سقف منفی یک زده شده است
سند شخصی
تعداد مالکین 2 نفر می باشد
یک نفر فروشنده است حدود 2.5 دانگ معادل 833 متر حدود 170 میلیارد می خواهد
مابقی مشارکت 60 به 40 بنفع سازنده متری 10 میلیون بلاعوض
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت 4080 متر فروش قدرالسهم 720 متر در محله ولنجک

شماره پیگیری 504000006023
مورخ 1400/10/06
مشارکت 4080 متر فروش قدرالسهم 720 متر در محله ولنجک
متراژ کلنگی 4800 متر
وضعیت فعلی شش بلوک سه طبقه دو واحدی بصورت نیم طبقه
بر 120 متر
طول 40 متر
گذر 35 متر
جهت شمالی جنوبی
تعداد مالک 36 نفر
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
قیمت قدرالسهم 93 میلیارد و 600 میلیون تومان می باشد
شرایط 60 به 40 بنفع مالکین
بلاعوض متری 12 میلیون تومان معادنل 48 میلیارد 960 میلیون تومان
ملک در محیط مناسب با ویو عالی می باشد
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 2880 می باشد
کل ساخت در 3 طبقه 8640 متر می باشد
پهنه R112
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و  فروش قدرالسهم  کلنگی 6352  متردر محله دروس

شماره پیگیری 504000005979
مورخ 1400/09/25
مشارکت و فروش قدرالسهم کلنگی 6352 متردر محله دروس
مشخصات کلنگی
مساحت کلنگی 6352 متر
بر 100 متر
طول 63 متر
گذر 16 متر
جهت دونبش جنوبی شرقی
تعداد مالک 80 نفر نماینده دارند
کلنگی اصلاحی ندارد
برای ساخت موقعیت مسکونی مناسب است
نزدیک به مترو و بازارچه محلی است
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 3811 می باشد
کل ساخت در 7 طبقه 26678 می باشد
مالکین مشارکت 95 درصد و مالکین فروشنده 5 درصد
حدود 288 متر فروش متری 130 میلیون تومان حدود 35 میلیارد 415 میلیون تومان
حدود 6063 متر مشارکت می کنند
شرایط مشارکت با سازنده
تا طبقه پنجم 60 به 40 به نفع مالکین
طبقه ششم 60 به 40 به نفع سازنده
طبقه هفتم 70 به 30 به نفع سازنده
بلاعوض به نسبت قدرالسهم مالکین هر متر 12 میلیون تومان
مبلغ کل بلاعوض 72 میلیارد 761 میلیون تومان
متراژ آپارتمان نوساز
متراژ آپارتمان نوساز کل مالکین 13459 متر
متراژ آپارتمان نوساز کل سازنده 12004 متر
توضیحات
مالکینی که در سند 130 متر آپارتمان قدیمی دارند 151 متر آپاتمان نوساز می کیرند
مالکینی که در سند 133 متر آپارتمان قدیمی دارند 155 متر آپاتمان نوساز می کیرند
مالکینی که در سند 135 متر آپارتمان قدیمی دارند 157 متر آپاتمان نوساز می کیرند
مالکینی که در سند 138 متر آپارتمان قدیمی دارند 159 متر آپاتمان نوساز می کیرند
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش قدرالسهم کلنگی 6352 متردر محله دروس

شماره پیگیری 504000005979
مورخ 1400/09/15
مشارکت و فروش قدرالسهم کلنگی 6352 متردر محله دروس
مشخصات کلنگی
مساحت کلنگی 1572 متر
بر 100 متر
طول 63 متر
گذر 16 متر
جهت دونبش جنوبی شرقی
تعداد مالک 80 نفر نماینده دارند
سند شخصی
کلنگی اصلاحی ندارد
برای ساخت موقعیت مسکونی مناسب است
نزدیک به مترو و بازارچه محلی
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 3811 می باشد
کل ساخت در 7 طبقه 26678 می باشد
مشارکت 3 دانگ و فروش 3 دانگ کلنگی
حدود 288 متر فروش متری 130 میلیون تومان حدود 35 میلیارد 415 میلیون تومان
حدود 6063 متر مشارکت می کنند
شرایط مشارکت 60 به 40 به نفع مالکین
متری 12 میلیون تومان بلاعوض
مبلغ کل بلاعوض 72 میلیارد 761 میلیون تومان
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل ۰۹۰۱۰۴۵۰۳۴۹
موبایل ۰۹۳۰۲۴۰۵۱۳۷
موبایل ۰۹۲۱۲۱۵۴۳۱۰
موبایل ۰۹۱۲۸۱۹۲۰۴۵

مشارکت و فروش کلنگی 1572 متردر محله دربند قیمت کل فروش سه دانگ قدرالسهم کلنگی 82 میلیارد و 530 میلیون تومان می باشد

شماره پیگیری 504000005220
مورخ 1400/08/02
مشارکت و فروش کلنگی 1572 متردر محله دربند
قیمت کل فروش سه دانگ قدرالسهم کلنگی 82 میلیارد و 530 میلیون تومان می باشد
قیمت هر متر آن 105 میلیون تومان
مشخصات کلنگی
مساحت کلنگی 1572 متر
بر 68 متر
طول 23 متر
گذر 10 متر
جهت سه بر
تعداد مالک 5 نفر
سند شخصی
کلنگی 1504 متر بعد از اصلاحی می باشد
ورودی اختصاصی که به خیابان اصلی وصل می شود
برای ساخت موقعیت اداری مناسب است
نزدیک به مترو و پارکینگ طبقاتی و بازارچه محلی
جهت ساخت متراژ مفید هر طبقه 943 می باشد
کل ساخت در 6 طبقه 5659 می باشد
مشارکت 3 دانگ و فروش 3 دانگ کلنگی
حدود 3 دانگ فروش متری 105 میلیون تومان حدود 82 میلیارد 530 میلیون تومان
حدود 3 دانگ مشارکت می کنند
شرایط مشارکت 60 به 40 به نفع مالکین
متری 12 میلیون تومان بلاعوض
مبلغ کل بلاعوض 9 میلیارد 432 میلیون تومان
مشاور شما مجید رجبیان
واتساپ 09128192045
موبایل 09302405137

فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 1600 متری در محله جمال آباد

شماره پیگیری 902999994509
مورخ 1399/08/14
فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 1600 متری در محله جمال آباد
مبلغ کل زمین 90000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 56میلیون تومان می باشد
مشخصات و امکانات شامل
تعداد مالکین (نفر) : 1
وضعیت / سند دارد
امکانات احداث تاسیسات آب ، برق و گاز دارد
بازدید همه روزه
دو کله است
دید خوبی دارد
حدود 40 متر بر دارد
معاوضه هم انجام می دهد
پهنه مسکونی دارد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 2050 متری در الهیه

شماره پیگیری 902999994508
مورخ 1399/08/14
فروش یا معاوضه یا مشارکت زمین 2050 متری در الهیه
مبلغ کل زمین 300000000000 تومان
مبلغ هر متر مربع آن 146 میلیون تومان می باشد
در حال گرفتن سند
پلاک ثبتی شماره سند اصلی را دارد
امکانات احداث تاسیسات آب ، برق و گاز دارد
بازدید همه روزه اداره
در دفتر حقوقی شهرداری وضعیت زمین اوکی شده است
کارهای دستور نقشه در حال انجام است
دو قطعه مجزا در طرح تفصیلی است
یک قطعه بر خوب دارد
دومین قطعه دو کله است
معاوضه هم انجام می دهد
پهنه مسکونی r251 دارد
گذر 12 دارد
اطرافش برجهای بزرگی ساخته شده
راه های دسترسی خوبی دارد
مشاور شما رجبیان
لینک اپلیکیشن آگهی املاک
http://s16.picofile.com/d/8412414418/9992be07-99e1-4870-93eb-d417f4d83da8/majid_rajabian_agaheey_amlak_13990811_android.apk
موبایل 09912776435 / 09128192045

فروش کلنگی 2290 متر در محله چیذر

شماره پیگیری 306999994574
مورخ 1399/07/29
فروش کلنگی 2290 متر در محله چیذر
مساحت 2290 متر
بر 60 متر
طول 38 متر
مفید یک طبقه برای ساخت 1374 متر
تعداد طبقات مفید جهت ساخت 6 طبقه
کل مساحت مفیدی که باید ساخته شود 8244 متر
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک تعداد 40 مالک با یک وکیل تام الاختیار
میزان اصلاحی قبلا” 235 متر عقب نشینی کرده است
گذر 16 متر
پهنه r122
وضعیت فعلی ملک کل 40 واحد در سه تا بلوک بهم چسبیده زندگی می کنند
وضعیت سندی ملک سند مادر 5 عدد و 40 عدد سند شخصی
قصد مالکین به این صورت است که تعداد 15 واحد مشارکت با 600 میلیون بلاعوض و 500 میلون اسکان با شرایط 60 به 40 بنفع مالکین
تعداد 25 مالک هم فروشنده قدرالسهم خود هستند
نحوه بازدید همه روزه
مبلغ کل فروش کلنگی 274800000000 تومان
مبلغ فروش هر متر مربع آن 120 میلیون تومان می باشد توضیحات
لینک
http://s17.picofile.com/file/8411455284/306999994574_110.jpg
مشاور شما مجید رجبیان
موبایل 09128192045 / 09912776435

مشارکت در ساخت کلنگی 4382 متر واقع در الهیه

مشارکت در ساخت کلنگی به شماره پیگیری 504999997660
مورخ 1399/07/22
مشارکت در ساخت کلنگی 4382 متر واقع در الهیه
مشخصات ملک
ارزش ملک کلنگی حدود 613480000000 تومان
متراژ : 4382 متر
بر : 70 متر
گذر : 12 متر
پهنه شهرداری : R251
جهت ملک : جنوبی
تعدادی فروشنده با قیمت متری 130 میلیون تومان
شرایط مشارکت :
تا 5 طبقه 60 به 40 بنفع مالکین
طبقه 6 بصورت 50 به 50
طبقه 7 بصورت 60 به 40 بنفع سازنده
طبقات 8 تا 10 بصورت 70 به 30 بنفع سازنده
طبقابه بالاتر بصورت 80 به 20 بنفع سازنده
ساخت در حد متریال ایرانی درجه یک مورد توافق طرفین
بلاعوض متری 15 میلیون تومان
با احتساب فروش آپارتمان نوساز متری 110 میلیون در حال حاضر حدود 50 درصد سود برای سازنده دارد
بازدید با هماهنگی
لینک
http://s16.picofile.com/file/8410838142/504999997660_110.jpg
مشاور شما رجبیان
موبایل 099127764280 / 09128192045