کد 164 فروش آپارتمان از 67 میلیارد و 1 میلیون تومان تا 88 میلیارد تومان