اين جمله را خيلي با خودت تكرار كن تا توي ذهنت حك بشه ، كار سازه.