کد ملکتاریخ آگهیوضعیتمتراژتعداد خوابقیمت کل به تومانمحلهسال ساختتوضیحات