شماره پیگیری :304110107146
مورخ :1402/04/13
کلنگی 200متر دزاشیب
قیمت هر متر مربع 150میلیون تومان
قیمت کل 30 میلیارد تومان
جهت ملک شمالی
بر 11 متر
طول 18 متر
گذر 10
سند شخصی
تعداد مالک 3