فروش و معاوضه کلنگی 75 متر محله اختیاریه

شماره پیگیری 30210001140210
مورخ 1402/10/19
فروش و معاوضه کلنگی 75 متر محله اختیاریه
بر 6 متر
طول 12 متر
گذر 6 متر
پهنه آر 122
جهت جنوبی
نوع سند شخصی
تعداد مالک 1 نفر
قیمت فروش متری 160 میلیون تومان
قیمت کل 12 میلیارد تومان
توضیحات معاوضه با آپارتمان میکند ، کناری ها این ملک کلنگی هستند .