کلنگی 138 متر اندرزگو

شماره پیگیری:303110107161
مورخ:1402/04/18
کلنگی 138 متر اندرزگو
بر 10
50 درصد تهاتر با اپارتمان مابقی نقد
سند شخصی
جهت ملک جنوبی
تعداد مالک 1