کلنگی 835 متر ظفر

شماره پیگیری: 313110107153
مورخ :1402/04/13
کلنگی 835 متر ظفر
قیمت هر متر مربع 49میلیون تومان
قیمت کل 400 میلیارد تومان
جهت ملک جنوبی
بر 17متر
سند مسکونی
تعداد مالک 12