کلنگی 1670 متر قیطریه

شماره پیگیری:314110107148
مورخ :14020413
کلنگی 1670 متر قیطریه
جهت ملک شمالی جنوبی
بر 52 و46 متر
سند شخصی
تعداد مالک 27