کلنگی 2666 متر

شماره پیگیری:315108107143
مورخ :1402/04/10
کلنگی 2666 متر
بر 55 متر
طول 48 متر
گذر 30
سند شخصی مسکونی
تعداد مالک 3
ملک واقع در بر خیابان شریعتی
دارای جواز 120 متر مغازه