نوشته‌ها

کد 900 جدول آگهی فروش زمین بر اساس متراژ

مورخ نوع کارنوع ملکمتراژمحلهبر طول گذر پهنه جهت نوع سند تعداد مالک قیمت فروش متری (به میلیون تومان)قیمت کل فروش(به تومان)توضیحاتوضعیت ملک
1402/10/23فروش ، معاوضهزمین3000کنگاز35856باغشمالیشورایی1412000چهار دیواری ، چاه آب ، تیر برق نزدیک
1402/11/08فروشزمین1900جمشیدیه3751شمالیشورایی1150285000