نوشته‌ها

کد 990 جدول آگهی فروش متفرقه بر اساس متراژ

مورخ نوع کارنوع ملکمتراژمحلهبر طول گذر پهنه جهت نوع سند تعداد مالک قیمت فروش متری (به میلیون تومان)قیمت کل فروش(به تومان)توضیحاتوضعیت ملک
1402/03/16فروشكلنگي4650ارتش800697500