نوشته‌ها

کد 500 جدول آگهی مشارکت بر اساس متراژ

مورخ نوع کارنوع ملکمتراژمحلهبر طول گذر پهنه جهت نوع سند تعداد مالک قیمت فروش متری (به میلیون تومان)قیمت کل فروش(به تومان)توضیحاتوضعیت ملک
1402/03/27مشارکتكلنگي148مقدس اردبیلی15
96
جنوبیشخصی
230044،400،000،000