شماره پیگیری:304110107157
مورخ:1402/04/17
کلنگی 200 متر نارمک
قیمت کل 170 میلیارد تومان
گذر 8
بر10
سند تک برگ
تعداد مالک 7