متن خام قرارداد اجاره

ماده 1: طرفین قرارداد :

اطلاعات هویتی مؤجر (صاحب ملک)

قرارداد اجاره

نام و نام خانوادگینام پدرکد ملیاستانشهرستانقدرالسهم
تلفن همراهکد پستینشانی

اطلاعات هویتی مستأجر

نام و نام خانوادگینام پدرکد ملیاستانشهرستانمحله
تلفن همراهکد پستینشانی

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره :

عبارت است از اجاره (تملیک منافع) …   سهماز …  سهم معادل ( ….  دانگ) دستگاه …..  واقع در استان: …. – شهر: …. – کد پستی:…..  – نشانی: …………………………………………………………… به مساحت ….  متر مربع ، سال ساخت …..   مشتمل بر با حق استفاده آب ، برق اختصاصی ، گاز اشتراکی ، تلفن دایر و سایر منصوبات و مشاعات مربوطه که به رویت مستأجر رسیده است.

مورد اجاره دارای ….  طبقه ،  …  واحدی ، به جهت ….  ، نمای ساختمان ….   ، کفپوش ….   ،آشپزخانه ….   ، سرویس بهداشتی ….   ، سیستم گرمایشی ….. ، سیستم سرمایشی ….  ،سایر امکانات از جمله                                                                  می‌باشد.

این ملک دارای قبض برق با شناسه ……………….    است که قابلیت انتقال ندارد و بدهی ندارد .

ماده ۳: مدت اجاره :

مدت اجاره از تاریخ  …………  تا تاریخ …………  برابر با ……..  روز می‌باشد و تاریخ تحویل ملک به مستأجر ……………  می‌باشد.

ماده ۴: اجاره بها و نحوه پرداخت :

1-4 میزان قرض الحسنه مبلغ …………….  ریال معادل …………..  تومان تعیین گردید.

2-4 میزان اجاره بها از قرار ماهیانه مبلغ …………….. ریال معادل …………  تومان تعیین گردید.

نقدا”   ……………..  ریال در آخر ماه تحویل مؤجر (صاحب ملک) می‌گردد.

ماده ۵: شرایط تسلیم عین مستأجره :

1-5 مؤجر (صاحب ملک) مکلف است در روز …………..  مورد اجاره را به تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر تسلیم کند . در صورتی که در تاریخ مذکور تحویل ندهد ، برای هر روز مبلغ  …………….  ریال معادل ……………… را به مستأجر به عنوان وجه التزام پرداخت می‌نماید .

2-5 عین مستأجره جهت انتفاع ………..   به ….   نفر اجاره داده شده است ، مستأجر نمی‌تواند از مورد اجاره بر خلاف جهت انتفاع مذکور استفاده نماید و یا بر خلاف متعارف از مورد قرارداد اجاره بهره برداری نماید .

3-5 مستأجر موظف است در هنگام دریافت کلید ، کل مبلغ قرض الحسنه (رهن) مربوط به قرارداد را به مؤجر (صاحب ملک) پرداخت کرده باشد .

ماده 6: موارد کلی قرارداد :

1-6 طرفین قرارداد پس از احراز هویت یکدیگر از طریق رؤیت شناسنامه یا کارت‌ ملی ، اصل سند و کلیه اوراق و اسناد مربوط به قرارداد را مشاهده نموده و با تأیید در سایت مسکن اینترنتی مجید رجبیان ( من تمامی اوراق و اسناد مربوط به قرارداد را مشاهده کرده و صحت آن را قبول دارم ) ، به این امر اقرار نموده‌اند.

2-6 سایت مسکن اینترنتی مجید رجبیان در برابر صحت و عدم صحت اسناد و مدارک هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت آن بر عهده طرفین است.

3-6  این قرارداد ، مقررات قانونی مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ و بقیه ی قوانین و مقررات مربوطه جمهوری اسلامی ایران ، حاکم بر روابط طرفین خواهد بود .

4-6 قرارداد اجاره از عقود لازم محسوب می‌شود لذا موجر و مستأجر تا پایان مدت قرارداد ملتزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد بوده و به صورت یکجانبه حق بر هم زدن توافق را ندارند مگر در مواردی که قرارداد پیش از اتمام مدت با توافق طرفین اقاله شده یا به موجب توافقات مصرح در این قرارداد یا موازین قانونی، از سوی هر یک از طرفین قرارداد فسخ گردد. در این فرض ابطال کد رهگیری با اخذ اقرارنامه متعاملین به اقاله و انحلال قرارداد ، صورت خواهد گرفت .

5-6 هرگونه توافق فی ما بین طرفین قرارداد که در فوق ذکر نگردیده است باید در قسمت توضیحات این قرارداد درج شده و به امضای طرفین و شهود برسد ، لذا هیچگونه مذاکرات شفاهی و توافقات کتبی بدون درج در این قرارداد ، قابل استناد نیست و طرفین به این امر اقرار نموده و آن را پذیرفته‌اند .

ماده 7: تعهدات طرفین :

1-7 مالیات مستغلات ، تعمیرات اساسی ، عوارض شهرداری و مالیات بر مستغلات اجاره بر عهده مؤجر (صاحب ملک) است . عوارض کسب و پیشه شهرداری ، مالیات بر درآمد (تجاری و اداری) اداره دارایی ، حق بیمه کارگران تامین اجتماعی در صورت وجود ، بر عهده مستأجر است .

2-7 کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثناء خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط به شرح مقرر در این قرارداد با اقرار طرفین اسقاط گردید . (این بند به معنای آن است که پس از الزامی شدن قرارداد ، هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند مگر با رعایت مفاد این قرارداد )

3-7 پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه‌های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه برق ، آب و گاز بر عهده مالک است و هزینه‌های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره و انجام تعمیرات جزئی به عهده مستأجر است و نوع هزینه‌ها و میزان آن را عرف تعیین می‌کند .

ماده 8: تعهدات مستأجر :

1-8 مستأجر در تمام مدت اجاره ملزم به رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی بوده و حق استفاده از مورد اجاره جهت امور غیر قانونی از جمله دایر کردن شرکت‌های هرمی را ندارد .

2-8 مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به غیر ندارد (حق انتقال به غیر را ندارد) و در صورت تخلف موجر حق فسخ قرارداد را دارد .

3-8 پرداخت هزینه‌های مصرفی آب ، برق ، گاز، تلفن ، شارژ ، هزینه‌های نگهداری ساختمان ، فاضلاب شهری ، و غیره بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه ، فسخ یا اقاله قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید ، در غیر اینصورت مبالغ فوق از وجه قرض الحسنه کسرشده و مابقی قرض الحسنه توسط موجر پرداخت می گردد .

4-8 مستأجر موکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را بصورت سالم به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید و در صورت حدوث خسارت نسبت به مورد اجاره ، مبالغ خسارت  از وجه قرض الحسنه کسرشده و مابقی قرض الحسنه توسط موجر پرداخت می گردد. 5-8 چنانچه مستأجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضا این قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیل از تسلیم آن خودداری نماید ، موظف است روزانه مبلغ …………  ریال معادل ………..  تومان به عنوان اجرت ایام تصرف بعد از انقضا قرارداد به مؤجر (صاحب ملک) بپردازد و تهاتر این مبلغ با مبلغ قرض‌الحسنه توسط مؤجر (صاحب ملک) بلااشکال است. در هر حال پرداخت این مبلغ دلیل و مانعی برای پیگیری قضایی جهت تخلیه مورد اجاره از طرف مؤجر (صاحب ملک) نمی‌باشد.

6-8 مستأجر مکلف است در روز ….  ام هرماه شمسی، مبلغ اجاره را به مؤجر (صاحب ملک) تحویل نماید و یا به شماره کارت ………………  و یا شبا به شماره  ………………………….. واریز نماید ( به نحو مقتضی به اطلاع مؤجر (صاحب ملک) برساند )  واریز به حساب ، نیازمند رسید نیست و پرداخت محسوب می‌شود.

ماده 9: تعهدات مؤجر (صاحب ملک) :

1-9 مؤجر (صاحب ملک) مکلف است به محض اتمام مدت اجاره یا فسخ و اقاله عین مورد اجاره را تحویل گرفته و کل مبلغ قرض‌الحسنه را به مستأجر پرداخت نماید. در غیر این صورت به ازای هر روز تاخیر در پرداخت مبلغ مذکور، موظف است روزانه مبلغ ………  ریال معادل ………………….  تومان به عنوان خسارت به مستأجر پرداخت کند. ضمنا پرداخت این مبلغ خسارت مانع از اقامه دعوا از سوی مستأجر جهت مطالبه مبلغ کامل قرض الحسنه نمی‌باشد.

ماده 10: مفاد قرارداد

1-10 این قرارداد در 10 ماده تنظیم و مورد تأیید طرفین (مؤجر و مستأجر) و شاهدین قرار گرفته است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد .

توضیحات قرارداد :

                    امضای مؤجر / مؤجرین                        امضای مستأجر / مستأجرین

امضای شهود :  شاهد یک               شاهد دو                         مسکن اینترنتی مجید رجبیان