مبایعه نامه

                                                                                 ماده 2 : موضوع و مشخصات مورد

                            فرعی از  پلاک ثبتی به شماره                   دارای پلاک ثبتی به شماره                  دانگ یک                                      (سهم)                                       2-1

                                      به مساحت                              سمت                حوزه ثبتی    اصلی واقع در  بخش ثبتی

                          قطعه انباری به شماره های           و                          قطعه پارکینگ به شماره های متر مربع به انضمام

                                  دفتر          صفحه                                ثبتی سند مالکیت به شماره       و به متراژ

       /       اختصاصی         دارای حق اشتراک آب                         مفروض و مجزی از         شماره ثبت ملک

                                                                    اختصاصی           گاز اشتراکی     /        اختصاصی                                                                  برق اشتراکی

                                                                                                                      نشانی

                                           کد پستی                                                             شماره تلفن ها                                           تعداد خط

                                                                                                               ماده 3 : ثمن

          تومان                                                         تومان به حروف               ثمن معامله بطور مقطوع           3-1

                                                                         تعیین گردید . که به شرح ذیل پرداخت خواهد شد.

                                                                                 تومان به صورت  چک بانکی         مبلغ

                                                                                                                    الباقی به

                                                                                              تومان در دفتر خانه       مبلغ                                                                                                      الف

                                                                                                         تومان          مبلغ                                                                                                            ب

                                                                                          ماده 4 : شرایط مربوط به تنظیم

            واقع در                            در دفتر خانه اسناد رسمی                     طرفین متعهد شدند در تاریخ               4-1

                          می نماید ، ضمن انجام کلیه تعهدات وشرایط مندرج در این    و یا دفتر خانه ایی که بانک پیشنهاد

                                                                نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار اقدام

                          چنانچه مورد معامله داری وام مسکن باشد فروشنده قبل از تنظیم سند متعهد و ملزم به فک رهن                                                                                            4-2

           در ضمن چنانچه مورد معامله داری وام مسکن باشد فروشنده قبل از تنظیم سند متعهد و ملزم به فک رهن می

            از بانک استعلام شود.

          در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنطیم سند ، گواهی عدم حضور در دفترخانه                                                                    4-3

       عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن معامله توسط خریدار در حکم عدم حضور                                                                           4-4

                                                                           عدم حضور می باشد.  و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی

                                           می باشد.                      و تاریخ تحویل ملک          تاریخ عقد قرارداد                                              4-5

                                                                                          ماده 5 : شرایط مربوط به تنظیم

                                  امضاء خریدار / خریداران                                       امضاء فروشنده / فروشندگان

    با احراز هویت طرفین قرارداد و                                                                         نام ونام خانوادگی شهود

    مدارک و اسناد مورد معامله تمام                              امضاء  کارشناس املاک                              امضاء شاهد                -1

     مراتب مندرج در این قرارداد به                                                                                   امضاء شاهد                -1

      تا ئید و گواهی اینجانب رسید                                                                                                

        مهر و امضاء مشاور املاک                                                                               امضاء شاهد                    -2

           با تمامی توابع و منضمات آن تسلیم خریدار کند و                     فروشنده موظف است مورد معامله را در                                   5-1

                          از مورد معامله را بر طرف نماید . کلیه هزینه ها ناشی از تسلیم بر عهده فروشنده     موانع در استیفا و بهره برداری

     درصورتی که معلوم گردد که مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستری                                                              5-2

رسمی ، مستحق للغیر و غصبی  بوده و قانوناقابل انتقال به خریدار نمی باشد و یا بعد از استعلام شهرداری ملک مورد معامله

         بلوار و طرح های مختلف آموزشی ، بهداشتی ، و …. قرارداشته باشد ، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد

                                                                   تومان بابت خسارات وارده به خریدار پرداخت

                                                                                                               ماده 6 : آثار

    فروشنده متعهد است حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند کلیه مجوزهای لازم را از مراجع مختلف را در خصوص مورد                                                                       6-1

                   شهرسازی ، اداره آب و فاضلاب ، تامین اجتماعی ، برق ، گاز و مخابرات و غیره       مفاصاحساب شهرداری ، اداره اوقاف ،

                و کلیه بدهی های احتمالی در خصوص  توابع ، اعیان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را

                         هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی ، شهرداری ، اوقاف به عهده فروشنده است و هزینه های حق الثبت و حق         6-2

                                                                                                                              بالمناصفه می باشد.

                     قیمت مورد در بند 1 ماده 3 این قرارداد به هیچ عنوان به جهت نوسانات قیمت ها و یا تورم قابل تغییر نیست و از این                      6-3

                                                                                                       و ادعایی برای طرفین قرارداد متصور نمی

                       کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثناء خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط به شرح مقرر در این مبایعه نامه با     6-4

                                                                                                                               اسقاط

                    در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده که در این قرارداد مقرر شده است وی مکلف است به ازای هر روز                     6-5

                       ریال به عنوان خسارات اخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه

                      ریال به عنوان خسارات                        تعهدات مندرج در این قرارداد خریدار باشد وی مکلف است به ازاء هر روز

                                 تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارات فوق علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن

                                                                     این قرارداد در صورت فقدان مهر و امضاء مشاور املاک فاقد اعتبار                                                   6-6

                          طرفین پس از احراز هویت یکدیگر ، اصل و سند و کلیه اوراق مربوطه به رویت و قبولی طرفین قرارداد رسیده و                           6-7

                                                                                            رونوشت (فتوکپی) اوراق مزبور به این امر اقرار

                                                                                                                       ماده 7 : فایل

           کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به پرداخت حق الزحمه مشاور املاک می باشند ، ضمنامستنکف ملزم به پرداخت حق            7-1

                                                                                                                              طرف قرارداد می

            این مبایعه نامه به استناد ماده 343 و 352 قانون تجارت تنظیم گردیده و فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه             7-2

                               ضمنامالیات بر ارزش افزوده 9% برای هر یک از طرفین خواهد بود که این بند شامل مناطق آزاد تجاری           7-3

           متعاملین باید این نکته توجه نماید که مشاور املاک ملزم به وارد نمودن شماره تلفن همراه صحیح متعاملین است لذا در            7-4

                                  امضاء خریدار / خریداران                                       امضاء فروشنده / فروشندگان

    با احراز هویت طرفین قرارداد و                                                                         نام ونام خانوادگی شهود

    مدارک و اسناد مورد معامله تمام                              امضاء  کارشناس املاک                              امضاء شاهد                -1

     مراتب مندرج در این قرارداد به                                                                                   امضاء شاهد                -1

      تا ئید و گواهی اینجانب رسید                                                                                                

        مهر و امضاء مشاور املاک                                                                               امضاء شاهد                    -2

           املاک تلفن همراه صحیح طرف قرارداد وارد نکرده است مرتکب تخلف صنفی شده است زیرا تمام اطلاعات مربوط به قرارداد و

                                                                                        آتی آن از طریق شماره همراه وارد شده اطلاع رسانی

                                               نحوه ثیت نام در سرویس پیامکی سامانه املاک با ارسال عدد 1 به شماره 110203000 می                           7-5

                             نحوه استعلام کد رهگیری ، ارسال کد ملی و کد رهگیری قرارداد در قالب ( کد ملی طرف قرارداد # کد                7-6

                                                                                                                 به شماره 110203001 می باشد

                                                                            ( توجه شود که حتماعدد اول کد ملی و عدد دوم کد رهگیری قرارداد

                                                                                                                   توضیحا

       /

                                  امضاء خریدار / خریداران                                       امضاء فروشنده / فروشندگان

    با احراز هویت طرفین قرارداد و                                                                         نام ونام خانوادگی شهود

    مدارک و اسناد مورد معامله تمام                              امضاء  کارشناس املاک                              امضاء شاهد                -1

     مراتب مندرج در این قرارداد به                                                                                   امضاء شاهد                -1

      تا ئید و گواهی اینجانب رسید                                                                                                

        مهر و امضاء مشاور املاک                                                                               امضاء شاهد                    -2

فروش آپارتمان 120 متر 3 خوابه ظفر

شماره پیگیری 102101152697
مورخ 1402/0618
فروش آپارتمان 120 متر 3 خوابه ظفر
5 طبقه 2 واحدی
در هر طبقه واحدهای 120 متر سه خوابه و 75 متر دو خوابه
تعداد 5 واحد موجود است
نو ساز است
قیمت پایه متری 165 میلیون تومان هر طبقه 3 درصد افزایش طبقه
پارکینگ ، انباری و آسانسور دارد
رجبیان

حفاظت شده: مالکین محترم

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

حفاظت شده: کد پرسنلی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کد های متراژ

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: