اجاره تجاري 30 متر اوين

شماره پيگيري:39250009000
مورخ: 1402/04/19
اجاره تجاري 30 متر اوين
قيمت رهن : 600 ميليون تومان
قيمت اجاره: 60 ميليون تومان
بر: 5
ارتفاع: 4
به شغل تميز اجاره داده ميشود