کلنگی 92 متر اختیاریه

شماره پیگیری:302110107163
مورخ:1402/04/18
کلنگی 92 متر اختیاریه
بر 9
طول 10
گذر10
دونبش
فقط فروش
سند تک برگ
تعداد مالک 4