کلنگی 240 متر فرمانیه

کد پیگیری : 305110107171
مورخ:1402/04/20
کلنگی 240 متر فرمانیه
بر 8
گذر 8
پهنه R122
قیمت کل 110 میلیارد تومان
سند تک برگ
تعداد مالک 1

کلنگی 212 متر هروی

کد پیگیری:305110107168
مورخ:1402/04/20
کلنگی 212 متر هروی
قابل تجمیع دو پلاک 106 متری
بر 11
گذر 12
پهنه R122
قیمت کل 53 میلیارد تومان
قیمت هر متر 250 میلیون تومان
سند تک برگ
جهت ملک شمالی
تعداد مالک 6

کلنگی 257 متری نوبنیاد

شماره پیگیری:305108107138
مورخ :1402/04/07
کلنگی 257 متری نوبنیاد
قیمت هر متر مربع180 میلیون تومان
قیمت کل 46 میلیارد و 500میلیون تومان
جهت ملک شمالی
بر 9 متر
طول 28 متر
گذر 12
سند تک برگ
تعداد مالک 6

کلنگی 257 متر میرداماد

شماره پیگیری:305108107137
مورخ :1402/04/07
کلنگی 257 متر میرداماد
قیمت هر متر مربع319 تومان
قیمت کل 82 میلیارد و100 میلیون تومان
جهت ملک جنوبی
بر 10 متر
طول 25 متر
گذر 12
سند تک برگ
تعداد مالک 1