کلنگی 330 مترظفر

شماره پیگیری:307110107155

مورخ :1402/04/14

کلنگی 330 مترظفر

جهت ملک شمالی

بر 9 متر

طول 36 متر

گذر 12

سند شخصی

تعداد مالک 1