کلنگی 530 مترنیاوران

شماره پیگیری:309110107178
مورخ :1402/04/24
کلنگی 530 مترنیاوران

قیمت هر متر مربع 254 میلیون و 716 هزار تومان
قیمت کل 135 میلیارد تومان
بر 12
گذر 20
100 میلیارد نقد مابقی معاوضه
تعداد مالک 1

کلنگی 567 متر اختیاریه

کد پیگیری:309110107170کلنگی 567 متر اختیاریهمورخ:1402/04/20جهت ملک شمالیبر 12گذر10قیمت هر متر 250 میلیون تومانقیمت کل 141 میلیارد و 750 میلیون تومان سند تک برگتعداد مالک 5

کلنگی 558 متر اقدسیه

شماره پیگیری:309110107052
مورخ :1402/04/13
کلنگی 558 متر اقدسیه
قیمت هر متر مربع 218میلیون تومان
قیمت کل 121 میلیارد و 644 میلیون تومان
جهت ملک جنوبی
بر 15متر
طول 39 متر
گذر 8
سند شاهنشاهی منگوله دار
تعداد مالک 1