کلنگی 766 متر امام زاده قاسم

شماره پیگیری:310110107169
مورخ:1402/04/20
کلنگی 766 متر امام زاده قاسم
بر12
پهنه R122

کلنگی 735 متر الهیه

شماره پیگیری :310110107145
مورخ :1402/04/12
کلنگی 735 متر الهیه
قیمت هر متر مربع 341 میلیون تومان
قیمت کل 250 میلیارد تومان
جهت ملک شمالی جنوبی
بر 20 متر
طول 36 متر
گذر 8
سند شخصی
تعداد مالک 3

کلنگی 680 متری دزاشیب

شماره پیگیری :310108107139
مورخ :1402/04/07
کلنگی 680 متری دزاشیب
قیمت هر متر مربع 170 میلیون تومان
قیمت کل 115 میلیارد و 600 میلیون تومان
جهت ملک شمالی
بر 14 متر
طول 48 متر
گذر 12
سند شخصی
تعداد مالک 6