کلنگی ۹۳۸ متر ونک

کد پیگیری 311102107160
مورخ 1402/05/21
کلنگی 938 متر ونک
بر 13.5
طول 69
گذر 20
جنوبی
تعداد مالک 2 نفر
شخصی
m112

کلنگی 856 متر قیطریه

شماره پیگیری:311110107177
مورخ :1402/04/24
کلنگی 856 متر قیطریه
قیمت هر متر مربع 350 میلیون تومان
قیمت کل 299 میلیاردو 600 میلیون تومان
بر 16
گذر 12و 35
پهنه R122
تعداد مالک 16

کلنگی 830 متر بلوار کاوه

کد پیگیری:311110107173
مورخ:1402/04/20
متراژ:830
سند شخصی
بر 16/5
گذر 12
اصلاحی 1 متر
تعداد مالک 2/3