کد 500 جدول آگهی مشارکت بر اساس متراژ

مورخ نوع کارنوع ملکمتراژمحلهبر طول گذر پهنه جهت نوع سند تعداد مالک قیمت فروش متری (به میلیون تومان)قیمت کل فروش(به تومان)توضیحاتوضعیت ملک
1402/03/27مشارکتكلنگي148مقدس اردبیلی15
96
جنوبیشخصی
230044،400،000،000