کد 152 فروش آپارتمان از 901 میلیون تومان تا 2 میلیارد و 900 میلیون تومان