کد 656 فروش تجاریاز 32 میلیارد و 1 میلیون تومان تا 64 میلیارد تومان