کد 957 فروش زمین از 128 میلیارد و 1 میلیون تومان به بالا