کد 957 فروش زمین از 64 میلیارد و 1 میلیون تومان تا 128 میلیارد تومان