نوشته‌ها

کد 600 جدول آگهی فروش تجاری بر اساس متراژ

مورخ نوع کارنوع ملکمتراژمحلهبر طول گذر پهنه جهت نوع سند تعداد مالک قیمت فروش متری (به میلیون تومان)قیمت کل فروش(به تومان)توضیحاتوضعیت ملک
1402/10/25فروشمغازه20شوش4520تجاریدو نبش جنوبی غربیشخصیورثه020 متر مغازه به همراه 100 متر انباری تجاری